Diaconie

logo kerk

Hier vindt u informatie over de diaconie.

Samenstelling van de diaconie:

 • Annie van Doorn
 • Martin van Drunen, voorzitter
 • Carolien Hoeke
 • Job Scheffer
 • Jeroen Schmidt, secretaris
 • Leendert Uithoven, penningmeester

Contactadres: diaconie@hervormdalmkerk.nl

Taken van de diaconie volgens de kerkorde
Het ambt van diaken is één van de drie ambten die de kerkorde kent. Artikel 11 van Ordinantie 3 bepaalt dat tot de taak van de diaken behoort:

 • de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
 • de dienst aan de tafel van de Heer;
 • het mede voorbereiden van de voorbeden;
 • het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
 • het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
 • het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
 • het nemen van ondersteuning van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van maatschappelijk welzijn;
 • het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande;
 • het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat;
 • en zo zij daartoe geroepen worde, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.

Diaconaat / WMO
Wie heeft er hulp nodig van de diaconie? Dat is geen gemakkelijke vraag. Moet de kerkelijke gemeente werk overnemen van de burgerlijke gemeente of het rijk? Er zijn inderdaad situaties waarin de diaconie iets kan betekenen d.m.v. financiële steun of het zoeken naar mogelijkheden voor financiële steun vanuit de gemeente of het rijk. Wanneer u denkt dat de diaconie iets voor u of iemand anders kan betekenen, geef dit dan aan ons door. Ook mensen buiten de gemeente mogen op steun van de diaconie rekenen. Steun kan pas gegeven worden als de nood werkelijk aantoonbaar is. Op dit vlak zoekt de diaconie steeds meer de samenwerking met de Gereformeerde kerk, de burgerlijke gemeente en de dorpsraad.

Avondmaal
De diakenen verzorgen de voorbereidingen voor het Heilig Avondmaal en doen dienst aan de tafel.
Wanneer iemand niet meer in staat is het avondmaal in de kerk mee te vieren, is er de mogelijkheid avondmaal aan huis te vieren. Daarnaast verzorgen we het avondmaal in Altenahove en Antonia in samenwerking met de Gereformeerde kerk.

Werelddiaconaat / adoptie
De diaconie heeft 4 kinderen in ontwikkelingslanden geadopteerd via Woord en Daad, Gorinchem. Dit betekent dat deze kinderen christelijk onderwijs volgen, een goede maaltijd krijgen en ondersteund worden in hun dagelijkse verzorging. Wij ontvangen ook post en foto's van hen. Wanneer u het leuk vindt dit in te zien of zelf iets te sturen dan kunt u contact met ons opnemen.

Zending
Zie de zendingscommissie.

Collecten
De diakenen verzorgen de collectes tijdens de diensten gehouden in onze kerk. Op jaarbasis wordt er een aantal keer voor de diaconie gecollecteerd. Van deze collectes worden er een aantal direct afgedragen aan de landelijke kerk, dat zijn de afdrachtscollectes. De overige diaconale collectes komen op de rekening van de diaconie. Daarvan worden door het jaar heen verschillende diaconale doelen gesteund.

Bloemengroet
Elke week staat er een mooi bloemstuk in de kerk. Dit wordt na de avonddienst bezorgd bij één van de ouderen of zieken uit onze gemeente of bij gemeenteleden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Kerkradio
Wanneer u op zondag niet meer naar de kerk kunt gaan, kunt u bij de diaconie een kerkradio aanvragen. Dit kost 15 euro per kwartaal. Eens per drie maanden komen de diakenen bij de kerkradioluisteraars langs om het abonnementsgeld en evt. collectegeld op te halen. Natuurlijk kan dit ook per bank overgemaakt worden.
Contactpersoon kerkradio (ook voor het melden van storingen): Thijs Burghout.

Stichting ISDD: Interkerkelijke Stichting Diaconale Dienstverlening
Dit is een stichting die in het Land van Heusden en Altena actief is en op voorstel van de diaconieën diaconale projecten ondersteunt. Voor meer informatie, zie: www.isdd.nl.

Vakanties
Ieder jaar worden voor gemeenteleden die er door omstandigheden moeilijk tussen uit kunnen, vakantieweken georganiseerd. Het gaat hier o.a. om mensen met een kwetsbare gezondheid, ouderen en eenoudergezinnen. U kunt voor informatie eens kijken op www.hetvakantiebureau.nl.
De vakantieganger betaalt deze vakantie in principe zelf, de diaconie ondersteunt waar dat nodig is.

Kerkauto
Wanneer u op zondag niet meer zelfstandig naar de kerk kunt gaan, kunt u hiervoor een beroep doen op de kerkauto. Door vrijwilligers wordt u dan naar de kerk en naar huis gebracht.
Contactpersoon: Arco de Bok.

Werkgroep Hervormd Almkerk
Zie hiervoor: Werkgroep Hervormd Almkerk.