Huur kerkgebouw

Kerk_4

Huur kerkgebouw Hervomde gemeente Almkerk per 1 oktober 2017

Figuurlijk willen we de kerk graag midden in het dorp laten, zoals dat van oudsher het geval is. Daarom zijn de gebouwen ook beschikbaar voor niet-kerkelijke doeleinden. Voor verhuur gelden onderstaande voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De kerkzaal en nevenruimten in het bijgebouw De Almhof worden gebruikt voor erediensten en activiteiten voor gemeenteleden en gasten. Daarnaast kunnen ze door derden ( =niet-leden) gebruikt worden voor andere activiteiten als (koor)concerten, bijeenkomsten, seminars, workshops, vergaderingen, rouw- en trouwdiensten.

Op zondagen en christelijke feestdagen zijn de ruimten alleen bestemd voor de eigen kerkelijke activiteiten.

Wanneer u een ruimte gebruikt, betekent dit dat u een gebouw gebruikt met een bijzonder karakter. Het is geen neutrale ruimte maar een gebouw met een eigen gezicht, functie en karakter: een kerk.

Allereerst een plaats waar de kerkelijke gemeente haar erediensten viert en andere kerkelijke activiteiten organiseert. Respect voor het karakter en de kerkelijke functie van het gebouw bepalen de kaders voor alle activiteiten in het kerkgebouw. Wij rekenen op begrip voor eventuele beperkingen die hieruit kunnen voortvloeien voor het gebruik.

Beperkingen zijn in ieder geval:

  • er mag geen politieke propaganda plaatsvinden;

  • de ruimten worden niet in gebruik gegeven aan personen of instanties waarvan bekend is dat hun doelstelling en opvatting, of de activiteit zelf, strijdig zijn met het christelijk geloof.

  • versterkte live muziek en versterkte live acts zijn alleen in overleg toegestaan;

    Bij aanvraag voor gebruik wordt in elk geval de identiteit en het doel van de activiteit vermeld, het aantal te verwachten bezoekers, de tijd van het gebruik en de organiserende instantie of persoon.

    Het college van kerkrentmeesters behoudt zich het recht voor de verhuur te weigeren indien blijkt dat de voorgenomen activiteiten strijdig zijn met doel, functies en identiteit van het kerkgebouw. Ook kunnen er in specifieke gevallen bijzondere voorwaarden aan de verhuur worden verbonden.

Ruimten

In het kerkgebouw Kerkstraat 14 te Almkerk is voor verhuur de kerkzaal (plm. 550 zitplaatsen) beschikbaar met geluidsinstallatie en beamers. Voor keukenvoorziening is een afspraak met beheerder Almhof nodig.

In het bijgebouwencomplex De Almhof is voor verhuur beschikbaar:

1. Almhof met kerkorgel, beamer en keukenvoorziening (100 zitplaatsen in tafelformatie; 150 zitplaatsen in stoelenformatie).
2. consistoriekamer met flipover (ongeveer 15 zitplaatsen)
3. puntkamer (6 zitplaatsen)
4. tuinkamer (15 zitplaatsen)
5. voorzaal (in te richten als vergaderzaal met 20 zitplaatsen)
6. (jeugd)kelder (geschikt voor cursussen en workshops
)

Informatie en reserveringen

Voor reserveringen, meer informatie en detailafspraken kunt u contact opnemen met koster Kees Noorloos, e-mail: koster@hervormdalmkerk.nl, tel. 0183-401639

Voor het gebruik van de kerkzaal voor het gebruik van bijgebouw De Almhof, beheerder 
contactpersoon 1: Annie Combee, e-mail: almhof@hervormdalmkerk.nltel. 0183-402471
contactpersoon 2: Riet van As, e-mail: almhof@hervormdalmkerk.nl, tel. 0183-403345 

Tarievenlijst gebruik ruimtes in kerkgebouw per 1 oktober 2017
(Hiermee vervallen alle voorgaande tarievenlijsten)

1. Activiteiten van gemeentelijk belang

Het gaat om activiteiten die georganiseerd worden door, namens of onder verantwoordelijkheid van kerkenraad, consistorie, kerkrentmeesters of diaconie

Huur: niet van toepassing
Drinken en overige consumpties: niet van toepassing

Ruimten zijn alleen beschikbaar na overleg met beheerder en indien de activiteit is genoteerd in het afsprakenboek.

2. Activiteiten van bovengemeentelijk belang

Daaronder verstaan we activiteiten van instellingen binnen de PKN als vergaderingen van classis, regionale toerustings- en gebedsavonden, en aanverwante instellingen als Vrouwenbonden, NBG

Huur: € 30,- per dagdeel/per ruimte
Drinken: € 1,- voor koffie of thee
Overige consumpties: verkoopprijs = inkoopprijs

3. Begrafenissen en condoleancebijeenkomsten

a. Begrafenissen:
Huur: Kerkzaal eigen leden € 0,- per dagdeel Huur: Kerkzaal niet leden € 100,- per dagdeel
Huur: Almhof incl. gebruik keuken € 100,-- Drinken: € 1,- voor koffie/thee/ frisdranken Overige consumpties: verkoopprijs = inkoopprijs

b. condoleancebijeenkomsten:
Huur: Almzaal + evt. andere ruimten incl. keuken € 80,- per dagdeel Drinken: € 1,- voor koffie/thee. Overige consumpties: verkoopprijs = inkoopprijs

4. Activiteiten van individuele gemeenteleden

Te denken valt aan themabijeenkomsten, presentaties in beperkte kring, lezingen, workshops, georganiseerd door leden van de gemeente.

Huur: Almzaal € 50,-, overige ruimten € 25,-

5. Activiteiten van derden

Hieronder wordt verstaan o.a. orgelconcerten, zang- en muziekavonden, (toneel)voorstellingen, tentoonstellingen, lezingen, vergaderingen, bijeenkomsten waarvan de organisatie in handen is van derden en instellingen op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk terrein.

Huur: Kerkzaal € 100,--, Almzaal € 50,--, overige ruimten € 25,-- per dagdeel

Alleen het CvK is bevoegd om in uitzonderlijke situaties van bovenstaande tarieven af te wijken. 

Gebruiksregels De Almhof

1. Het is verboden zonder toestemming van de beheerders of kerkrentmeesters voorwerpen uit De Almhof te verwijderen of buiten De Almhof te gebruiken.

2. Van alle tijdens het gebruik ontstane schade aan gebouw of voorwerpen moet door de gebruiker binnen 24 uur kennis worden gegeven aan de kerkrentmeesters of de beheerders.

3. De gebruiker dient het door hem gebruikte serviesgoed en asbakken na gebruik in de keuken te brengen en af te wassen, tenzij de beheerders of kerkrentmeesters anders hebben beslist.

4. Vergaderingen, bijeenkomsten e.d. dienen vermeld te worden in het afsprakenboek, dat in de keuken ligt. De beheerder zorgt in principe alleen voor koffie als de vergadering, bijeenkomst e.d. aangemeld is, tenzij met de beheerder anders is overeengekomen.

5. De gebruiker die als laatste De Almhof verlaat, zorgt voor het doven van de lichten en het afsluiten van ramen en deuren, tenzij met de beheerder anders is overeengekomen.

6. De toiletten dienen na afloop van een activiteit schoon en ordentelijk achtergelaten te worden. De lichten in die ruimten dienen uitgedaan te zijn.

7. Extra toezicht zal gehouden moeten worden op het normale gebruik van papieren handdoeken bij de toiletten.

8. Na afloop van een activiteit dient het meubilair in de gebruikte ruimte teruggezet te worden in de samenstelling, zoals die geldt voor de betreffende ruimte, tenzij de beheerder of kerkrentmeesters anders hebben aangegeven.

9. De gebruikte ruimten dienen na afloop van een activiteit gereinigd te zijn van papiertjes, kauwgomresten, afval en dergelijke.

10. Het is de gebruiker niet toegestaan iets aan de verlichting of verwarming te veranderen of te doen veranderen.

11. De kerkrentmeesters nemen geen enkele aansprakelijkheid op zich voor schaden, die uit de ingebruikgeving zouden kunnen voortvloeien.

Postadres: Postbus 28, 4286 ZG Almkerk - Kerkgebouw en Almhof: Kerkstraat 14, tel. 0183-403140 – Pastorie: Kerkstraat 12, tel. 0183-401266

12. De gebruiker is gehouden zich te gedragen naar aanwijzingen van de kerkrentmeesters en/of beheerder.

13. Het plaatsen of bewaren van eigen materialen van de gebruiker in De Almhof mag alleen geschieden met goedvinden van de kerkrentmeesters of beheerders en uitsluitend onder eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

14. Indien het gebruik van de keuken is toegestaan, dient dit te geschieden overeenkomstig de aanwijzingen van de beheerders of kerkrentmeesters.

15. Het parkeren van auto's, fietsen en andere voertuigen op het terrein rond het kerkgebouw door onder verantwoording van de gebruiker aanwezige personen dient zodanig te geschieden, dat er voldoende ruimte vrij blijft voor de pastorie, hulpverleningsvoertuigen van o.a. brandweer, ambulance.