het pastoraat

Hier kunt u meer informatie vinden over het pastoraat in onze gemeente.

1.Huisbezoek.
Alle ouderlingen en bezoekbroeder en - zusters doen regelmatig huisbezoek. Zij zullen daarvoor zelf een afspraak met u maken. Mocht u hem of haar graag eens een keer spreken buiten het reguliere bezoekwerk om, neemt u dan contact met hen op. Daarnaast zal de predikant ook regelmatig bezoekwerk verrichten. Wilt u hem een afspraak met hem maken, dan kunt u hem het beste 's morgens rond negen uur bellen of 's middags rond half twee. Dan hebt u de grootste kan hem thuis te treffen. Naast het gewone huisbezoek bestaat ook de mogelijkheid voor het zgn. groothuisbezoek. Hiervoor wordt u vanzelf een keer uitgenodigd.

2. Pastoraat rondom ziekte.
2 a. In principe worden de zieken die in het ziekenhuis zijn opgenomen, regelmatig bezocht door de predikant. Als u bezoek op prijs stelt is het wel zaak de predikant tijdig op de hoogte te brengen van de opname. Ook zieken thuis worden door de predikant bezocht. Hoe vaak hij u bezoekt hangt helemaal van de situatie af. Ook de ouderlingen en de bezoekzusters en - broeders kunnen thuis bezoeken aan zieken afleggen, meestal na onderling overleg.
2 b. Heilig Avondmaal aan huis. Wanneer zieken dat op prijs stellen kan op een zondag dat in de kerk het Heilig avondmaal gevierd wordt, dat ook thuis bediend worden. Als u dat wenst, moet u van tevoren even contact opnemen met de wijkouderling of wijkdiaken. De laatste tijd komt ook steeds meer voor dat langdurig zieken voor wie de avondmaalsdienst in de kerk te lang duurt, 's middags naar Antonia komen en daar de avondmaalsviering meemaken. De dienst daar duurt ongeveer een uur. Wij vinden dit een goede ontwikkeling. Op deze manier beleef je toch nog meer de gemeenschap met elkaar dan thuis. Wilt u naar Antonia komen en zit u met vervoer, neemt u dan even contact op met de diaconie.
2 c. Kerkradio. Niet alleen langdurig zieken, maar ook zieken die (vermoedelijk) maar kort aan huis gebonden zijn, kunnen gebruik maken van de kerkradio. Thijs Burghout maakt het graag voor u in orde.
2 d. Ziekenzalving. In het geval van (ernstige) ziekte bestaat de mogelijkheid van ziekenzalving (zie Jac.5). Ziekenzalving is geen sacrament, maar eigenlijk een geconcentreerde wijze van bidden met en voor zieken, een vorm van toewijding van de zieke aan de Here God. Niet de ziekte en de evt. dood hebben macht over je, maar je bent en blijft van Christus. Dat wordt zichtbaar gemaakt. De kerkenraad heeft afspraken gemaakt over de gang van zaken m.b.t. ziekenzalving. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken kunt u zich tot de kerkenraad wenden.

3. Huwelijk.
Wanneer u uw huwelijk kerkelijk wilt laten bevestigen en inzegenen, kunt u het beste zo vroeg mogelijk de predikant vragen om deze dienst te leiden. Dan zal er met het a.s. bruidspaar gemaakt worden voor een afspraak voor een gesprek over het huwelijk en over de dienst waarin het huwelijk wordt bevestigd en ingezegend.

4. Heilige Doop.
Er is in de regel om de zes weken een doopdienst gepland. Wanneer u uw kind wilt laten dopen, dient u dat aan te vragen bij de predikant. Hij zal dan een afspraak met u maken voor een doopgesprek dat samen met de wijkouderling bij u thuis gehouden wordt. In dat gesprek zal de betekenis van de Doop worden toegelicht en zal de gang van zaken tijdens de dienst worden uitgelegd.