Heilig Avondmaal zondag 19 januari 2020

Gods Woord bewaren!

Zondag 12 januari 2020: Openbaring 3: 7 - 13.

In de serie over de zeven zendbrieven uit Openbaring komen we nu bij de zesde brief, die de Here Jezus door de apostel Johannes aan de gemeente van Filadelfia laat schrijven. Filadelfia betekent broederliefde. We mogen als broeders en zusters het komende Avondmaal gaan vieren. Dan denk je aan Psalm 133: Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het, dat broeders en zusters eensgezind samenwonen. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Zeker als we met elkaar het Avondmaal mogen vieren.

Maandag 13 januari 2020: Lukas 1:31-33

We luisteren naar de stem van de Heilige, de Waarachtige, namelijk Christus, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent. Over deze sleutel van David lees je al in het Oude Testament: Jesaja 22:22. Het doet denken aan Openbaring 1:17b en 18: Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Hier lees je over de Zoon uit het geslacht van David, zoals de engel Gabriël al aan Maria voorspelde. Hij is de Eerstgeborene uit de doden. Christus heeft met Pasen de dood overwonnen. Hij heeft het laatste woord, ook over het begin en het einde van ons leven. Ja, wanneer wij in Hem geloven, dan mogen we weten met Hem te leven tot in eeuwigheid. We staan aan de kant van de Overwinnaar.

Dinsdag 14 januari 2020: 2 Timotheüs 2:11-13.

De brief aan Filadelfia gaat verder, dat Christus ons kent en weet wat we doen. Hij, die de sleutels heeft, opent voor ons deuren. Als we Zijn Woord bewaren, trouw zijn om Zijn Woord elke dag te lezen en te overdenken, dat Woord ten volle geloven en eruit leven, dan zullen we kunnen vasthouden aan Zijn Naam en Hem niet verloochenen. Juist in onze tijd van verwarring, waar de christenheid nog zo weinig kracht lijkt te hebben, is het zo belangrijk om vast te houden aan het Woord van God. Dan zul je de Naam van Christus niet verloochenen.

Woensdag 15 januari 2020: Johannes 17:6-21.

Vers 10 gaat dan verder, dat we het Woord van God moeten bewaren. Het Woord van God is als een kompas. Het blijft ons de route wijzen, ook als het stormt in ons leven. Zelfs in dat uur van verzoeking zal de Here ons bewaren. Dat is wat Hij hier beloofd.

Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nacht.

God, mijn God zal mij behoeden, God houdt voor mijn heil de wacht.

Moet ik lang zijn hulp verbeiden, Zijne liefde blijft mij leiden.

door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij in ’t eeuwig licht.

Donderdag 16 januari 2020: Openbaring 22:16-21.

In vers 11 volgt dan de belofte, dat Christus spoedig terugkomt. De belofte die we zo vaak in de Bijbel lezen. Als we het laatste gedeelte van Openbaring lezen in hoofdstuk 22, lezen we van het intense verlangen van de Geest en de Bruid naar de Bruidegom, Jezus Christus. Al 2.000 jaar klinkt deze roep. Al 2.000 jaar wacht de Bruidegom, omdat Hij geduld met ons heeft en Hij niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9). 2 Petrus 3:11 vervolgt dan door te zeggen, dat wij in heilige levenswandel en in godsvrucht behoren te zijn. Op die manier verwachten wij, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Juist ook het Avondmaal mogen we in geloof en vertrouwen blijven vieren, totdat Hij komt! Het vieren van het Avondmaal is zo steeds weer een getuigenis.

Vrijdag 17 januari 2020: Mattheüs 27:27-31.

 In vers 11 roept Christus ons nogmaals op om Zijn Woord vast te houden. Vasthouden wat je hebt, opdat onze kroon niet weggenomen wordt. Als we trouw zijn tot in de dood, dan zal Hij ons deze kroon van het leven geven, Openbaring 2:10. Christus, die de kroon van doornen heeft gedragen, zal ons de kroon van het leven geven. Met deze doornenkroon is Hij bespot en gehoond. Bent U nou de Koning van de Joden? Komt toch af van het kruis! Maar Christus heeft de kruisdood ondergaan, opdat wij het leven zouden ontvangen. Juist in Zijn nederlaag overwon Hij, ja, overwon Hij de dood, de straf op de zonde, opdat wij voor altijd met Hem als koningen zouden heersen. Pure genade, dat wij deze levenskroon mogen ontvangen.

Zaterdag 18 januari 2020: Johannes 17:1-6 .

Vers 12 zegt ons dan, dat de Naam van God op ons geschreven zal worden en ook de nieuwe Naam van Christus. De naam van een persoon in de Bijbel zegt ook vaak iets over hemzelf. Het kindje kreeg vaak pas de naam, zodra er iets zichtbaar werd van zijn of haar karakter. Of men ontving een nieuwe naam. Denk bijvoorbeeld aan Abram, die later Abraham genoemd werd. Of Simon, die later de naam Petrus kreeg. Zo zegt de naam van God ook alles over Hem. In het Oude Testament noemt God Zich: Jahweh: Ik ben die Ik ben, of Ik zal zijn, die Ik zijn zal. Hij is de Eeuwige, die altijd bij ons zal zijn. En de naam van Christus is: Jesjoea oftewel Jozua of Nieuwtestamentisch in het Grieks: Jezus. Dat betekent Jahweh is Verlossing. Christus kwam om ons te verlossen en Hij verbindt Zijn Naam met onze naam, opdat onze naam verbonden zou zijn met de Eeuwige God. Wij mogen Hem daardoor eeuwig kennen en Hem eeuwig dienen. Hij heeft Zijn Naam aan ons geopenbaard. In dat geloof mogen we morgen het Avondmaal vieren.