Heilig Avondmaal zondag 21 juni 2020

Grote Verzoendag!

Zondag 14 juni 2020: 1 Johannes 4: 7 - 12.

De laatste vieringen van het Heilig Avondmaal werd ik sterk bepaald bij het volgende uit het Avondmaalsformulier, waar staat: ¨Het brood dat wij breken, is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Here Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.¨ Een volkomen verzoening dus. Het offer van de Here Jezus zorgt ervoor, dat er niets van onze zonden overblijft. Alles wordt verzoend. Hij heeft al onze zonden weggedragen. Een volkomen verzoening is nodig om in de nabijheid te komen van een almachtig en heilig God. We hebben dit pas gevierd met Pasen. Minder bekend bij ons als christen is Grote Verzoendag. Laten we daarom als voorbereiding op het komende Avondmaal hier eens extra aandacht aan besteden.

Maandag 15 juni 2020: Leviticus 23: 26 - 32.

In Leviticus 23 geeft God opdracht om Grote Verzoendag te vieren. De voorjaarsfeesten zijn Pasen of Pesach (wijst op Christus´ offer aan het kruis), het feest van de ongezuurde broden (het offer van Christus is zuiver), het feest van de eerstelingen (wijst op de opstanding van de Here Jezus op de eerste dag van de week) en Pinksteren (de uitstorting van de Heilige Geest werd mogelijk door het verzoenend lijden en sterven van Christus). Dan de najaarsfeesten: het Bazuinfeest op de eerste dag van de zevende maand (wijst op Christus’ wederkomst), Grote Verzoendag op de tiende dag van de zevende maand (zie uitleg hieronder) en tenslotte het Loofhuttenfeest (het feest van het toekomstig Koninkrijk van Christus, zie Zacharia 14:16). Zoals de Here Jezus de voorjaarsfeesten vervuld heeft, heeft Hij en zal Hij ook de najaarsfeesten volkomen vervullen. De volgorde van deze feesten zijn overigens te lezen in het hele hoofdstuk van Leviticus 23.

Dinsdag 16 juni 2020: Hebreeën 9.

Eén keer per jaar ging de Hogepriester de tabernakel binnen tot in het Heilige der heiligen. Dat was de plaats, waar de heilige tegenwoordigheid van God was. Daar stond de Ark van het verbond. Daarin lag de wet van God. De wet die ons als mens veroordeeld. De Hogepriester nam twee geitenbokjes. Eén daarvan werd geslacht en het bloed sprenkelde hij dan, terwijl hij zelf volledig in wit linnen was gekleed, op het verzoendeksel. Dit was ter verzoening van de zonden van het volk. Dit bloed verwijst ons naar het bloed van de Here Jezus, dat Hij voor ons gestort heeft op de kruisheuvel Golgotha. En zoals Hebreeën het hier beschrijft, heeft Hij door Zijn bloedstorting een eeuwige verlossing gebracht. Zonder deze bloedstorting is er geen vergeving mogelijk. Het bloed van Christus is een volkomen verzoening. Er hoeft en er kan niks meer aan worden toegevoegd.

 

Woensdag 17 juni 2020: Leviticus 16.

Leviticus 16 geeft ons een zeer gedetailleerde beschrijving, hoe Grote Verzoendag in zijn werk ging. Over het ene geitenbokje hebben we het hierboven al gehad. Over het andere geitenbokje lezen we in vers 8 van Leviticus 16: de weggaande bok. In sommige vertalingen lees je hier over de bok van Azazel, bijvoorbeeld in de NBG vertaling van 1951. In de Herziene Statenvertaling staat weggaande bok, oftewel de bok, die wordt weggezonden. In het Hebreeuws lees je ook het woord ¨azazel¨. Sommige uitleggers verbinden dit met een demon of boze geest. Volgens Leviticus 17:7 mag het volk echter geen afgodenoffers brengen. Het meest aannemelijk is, dat het hier dus gaat om een geitenbok, waarop de zonden van het volk gelegd werden en die daarna weggezonden werd in de woestijn. Een beeld dat de Here Jezus onze zonden op Zich genomen heeft en de zonden heeft weggedragen.

Donderdag 18 juni 2020: Psalm 103: 8 - 13.

Wat geweldig is het dan om deze woorden uit Psalm 103 te lezen. God ontfermt Zich als een Vader over Zijn kinderen. Zo ver het oosten is verwijderd van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons. Zo doet Hij ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Hij is als die rechter, die zijn dochter moest veroordelen, omdat ze een overtreding had gepleegd. Zo stond ze voor de rechter in de beklaagdenbank. Hij moest zijn dochter veroordelen, dat eiste de wet, zijn dochter kon echter niet betalen. Daarom trok de rechter zijn toga uit, ging naast zijn dochter staan, trok zijn portemonnee en betaalde de schuld van zijn dochter. Dat is Gods gerechtigheid en Zijn genade in één.

Vrijdag 19 juni 2020: Jesaja 53: 4 - 12.

 In Jesaja 53 zijn we in het Heilige der Heiligen van de Bijbel. Hier zien we, wat de Here Jezus voor ons gedaan heeft. Ook lezen we duidelijk over het beeld, dat Hij onze zonden heeft weggedragen. Lees maar mee:

- vers 4: onze smarten heeft Hij gedragen.

- vers 6: maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen

op Hem doen neerkomen.

- vers 11: want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

- vers 12: omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft.

Een volkomen verzoening dus voor al onze zonden: de zonden zijn door Christus betaald, maar ze zijn ook weggedragen. God denkt er niet meer aan, dat is onmogelijk. Dat is heel anders dan bij ons mensen: wij vergeven (soms) wel de schuld van de ander, maar vergeten wij de misdaden van de ander dan?

Zaterdag 20 juni 2020: Romeinen 5: 12 - 21 .

Adam was onschuldig, voordat hij zondigde. Dat is voor ons onmogelijk. Wij hebben gezondigd en wij zijn daarom niet onschuldig, ook nooit geweest. Echter: de in Christus verloste mens is groter dan Adam in zijn onschuldige staat. Met andere woorden: wij ontvangen meer in Christus dan we ooit verloren hebben in Adam. Gods perfecte plan is dit plan van verlossing. God wil dat mensen verlost worden door Zijn Zoon. Daardoor ziet een pure en zuivere God een reine Bruid voor Zijn pure en zuivere Zoon, Jezus Christus. En deze Bruidegom nodigt u morgen weer uit om het Avondmaal met Hem te vieren. Kom dan want alle dingen zijn gereed. Het is een volkomen verzoening, ook voor u! Laat ons bekeren van alle onreinheid, geloven in het Evangelie van Jezus Christus, dan hebben we eeuwig leven bij de Vader!