Heilig Avondmaal zondag 6 september

Psalm 84

Zondag 30 augustus 2020: Psalm 84.
Bij de voorbereiding van dit Avondmaal willen we eens dieper nadenken over Psalm 84 uit de berijming, zoals we deze zo vaak zingen. Wat is het zegenrijk om de Psalmen te lezen en te zingen, en liefst nog om ze uit het hoofd en vooral met het hart te kennen. Juist op moeilijke momenten in ons leven komt de inhoud bij je op en de Heilige Geest kan deze woorden gebruiken tot troost en bemoediging. Deze Psalm 84 van intens verlangen naar Gods huis geeft deze week voldoende stof voor bezinning, als voorbereiding op het Heilig Avondmaal van komende zondag.


Maandag 31 augustus 2020: Johannes 17:1-3.

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, het huis waar Gij uw naam en eer

hebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om

te komen in uw heiligdom. Wat zou mijn hart nog liever wensen

dan dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet.

Het kernwoord in het eerste couplet is het hartstochtelijk verlangen van het kind van God naar Zijn huis. Hoe bijzonder is, dat de grote Almachtige God, de Schepper van hemel en van aarde wil wonen bij de mensen. Het is boven alles een bijzondere genade, als God door Zijn Geest het verlangen in ons hart legt om juist naar Zijn heiligdom te komen. Zijn bij Hem, die het leven Zelf is en het leven alleen kan geven, zoals Johannes 17 het zo mooi zegt: dit nu is het eeuwige leven, dat we de Here kennen. Alleen in Zijn nabijheid is er leven mogelijk. Buiten Hem is er alleen maar de dood. Kies dan voor het Leven!


Dinsdag 1 september 2020: Psalm 36.

Het heil dat uw altaar omgeeft beschermt en koestert al wat leeft.

De mus, de zwaluw vindt een woning. Haar jongen zijn in veiligheid.

Mij is een schuilplaats toebereid in het paleis van U, mijn Koning.

Heil hen die toeven aan uw hof en steeds zich wijden aan uw lof.

Hier toont de levende God Zich als de Schepper. God verlost mens en dier, zie Psalm 36:7. Hij is betrokken op Zijn Schepping en laat nooit varen, wat Zijn hand begonnen is om te doen. Het is Zijn heil dat Zijn altaar omgeeft. Het altaar verwijst ons naar het offer, dat de Here Jezus voor ons bracht, op het kruis van Golgotha. Als we mogen schuilen bij Hem, is er heil en zegen voor ons en stroomt de lof uit ons hart. Hoe is het met ons hart gesteld? Wijden wij ons steeds aan Zijn lof? De lof, die Hij alleen verdient?


Woensdag 2 september 2020: Johannes 7:37-39.

Welzalig die uit uw kracht leeft, die naar uw tempel zich begeeft,

zijn hart wijst hem de rechte wegen. Zij trekken op van overal

en, gaat het door het dorre dal, dan valt op hen een milde regen.

Ja, in het hart van de woestijn ontspringt een heldere fontein.


Hier zien we, dat het leven ook strijd is. We hebben kracht nodig voor onderweg. En die kracht is te vinden in het huis van God. Wanneer we vol zijn van Zijn Woord, dan wijst God ons altijd de weg. Ook al gaat deze weg door een dor dal. Juist dan ervaren we een milde regen. Midden in die woestijn ontspringt een heldere fontein. Denk aan de woorden van de Here Jezus: Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, Johannes 7:38.

 

Donderdag 3 september 2020: 1 Johannes 5:14-20.

Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. Hun lied weerklinkt van oord tot oord,

tot zij Jeruzalem betreden, waar alle pelgrims binnengaan

om voor Gods aangezicht te staan. Aanvaard, o HEER, ook mijn gebeden.

Verhoor mij, God van Israël, die alles leidt naar uw bestel.

 
De kern van dit vers is toch wel het gebed. Het gebed waardoor we van kracht tot kracht steeds voortgaan. En zoals Luther het zo mooi zei: zingen is twee keer bidden: hun lied weerklinkt van oord tot oord. Al biddend en zingend mogen we deze week optrekken om komende zondag voor Gods aangezicht te zijn. Als we zo ondergedompeld zijn in Zijn genade en liefde bidden wij naar Zijn wil en weten wij, hoe wij met Hem elke dag kunnen wandelen, zie 1 Johannes 5:15.

 

Vrijdag 4 september 2020: 1 Petrus 5:5-9.

O Here, ons schild van omhoog, zie neder met een gunstig oog

op uw gezalfde in uw tempel. Eén dag in uw paleis is meer

dan duizend elders. Ik verkeer veel liever needrig aan uw drempel

dan dat ik aanzit, hooggeacht waar men de HERE God veracht.

 

Hier proeven we de ootmoed van de dichter in de woorden: zie neder met een gunstig oog en ik verkeer liever nederig aan uw drempel. Verootmoediging is een belangrijk thema in een christenleven. Wij zijn zondige mensen en hebben de reiniging en de heiliging door Christus’ bloed elke dag weer nodig. Petrus zegt: verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd zal verhogen.

 

Zaterdag 5 september 2020: Psalm 91.

Want God onze Heer die ons mild bestraalt als zon, beschermt als schild,

zal in genade ons verhogen. Zijn hand onthoudt het goede niet

aan wie oprecht Hem hulde biedt en eerlijk wandelt voor zijn ogen

HEER, die het al in handen houdt, welzalig die op U vertrouwt.

Hier is onze troost, dat God onze Schuilplaats is. Dat Hij ons beschermt als een Schild. Zo kunnen we deze Psalm in één regel samenvatten: Als we in ootmoedig gebed oprecht naar God verlangen, verlost Hij ons en is Hij voor ons, ook in de strijd van het leven, een Schild en zal Hij ons mild in Zijn huis zegenen. Zo mogen we morgen proeven van Brood en van Wijn en in Zijn milde zegen delen, in Gods huis, dichtbij Hem.