Voorbereiding Heilig Avondmaal 3 september 2017

Leesrooster

Heilig Avondmaal 3 september 2017

 

 Maandag 28 augustus 2017,  lezen: Ruth 3:1-13 

 

Een ander het goede gunnen.

Naomi heeft het goede met Ruth voor. Ze zegt: zal ik voor u geen rust zoeken, opdat het u welga? Ze gunt Ruth rust. Concreet betekent dat hier: een man, een inkomen en toekomst.

De ander iets gunnen, is een mooie eigenschap. Mensen zijn vaak vooral bezig met zichzelf,

Met hun eigen toekomstig welzijn. Deze vrouw is gericht op de toekomst van haar schoondochter. Hiervan kunnen we best iets leren.

Dan ontvouwt Naomi het plan dat ze heeft bedacht. Haar plan rust op oude wetten uit de Thora. Aan Ruth legt ze uit wat ze het beste kan doen. Ruth zal aandachtig hebben geluisterd

naar het advies van haar schoonmoeder. Wanneer zij is uitgesproken is de reactie van Ruth kort en bondig: al wat gij zegt zal ik doen. Er is een goede harmonie. De vrouwen luisteren naar elkaar en God schenkt zijn zegen.

 

Dinsdag 29 augustus 2017,  lezen: Ruth 3:14- 18

 

Losserschap.

Ruth heeft aan Boaz gevraagd of hij haar wil lossen.Wat is ‘lossen’? De wet van het losserschap houdt in dat wanneer iemand binnen het volk Israël noodgedwongen al zijn land en bezittingen

heeft moeten verkopen, hij of zij een beroep mag doen op zijn naaste bloedverwant om de bezittingen voor hem of haar terug te kopen. Zo kan iemand, die onvrijwillig, alle bezittingen is

kwijtgeraakt weer opnieuw beginnen zonder schuld. Eigenlijk heeft Ruth niet zoveel recht van spreken en ook geen recht om gelost te worden. Toch gaat ze  en vertrouwt ze de woorden van haar schoonmoeder. Misschien is Boaz haar genadig.

Het begrip ’lossen’ komt in ons dagelijks spraakgebruik niet zoveel voor. We zouden het kunnen vertalen met ‘vrijkopen’. Het gaat om de ander redden uit een uitzichtloze sitiuatie, de ander weer een kans geven om opnieuw te beginnen. Wij mogen hier ook denken aan de grote Verlosser: Jezus Christus. Hij wil mensen verlossen uit hun schuld. Hij geeft mensen de kans opnieuw te beginnen.

 

Woensdag 30 augustus 2017,  lezen: Ruth 4: 1- 6

 

Doorkijkje.

Het boekje Ruth is een prachtige beschrijving van het gewone leven. Het gaat over verdriet en zorg om de toekomst. Gewone mensen ontmoeten elkaar. Er is twijfel, maar ook geloof en vertrouwen in God en in mensen.

Toch mogen wij als gemeente van Christus meer horen in deze geschiedenis. In het nieuwe Testament lezen we over Jezus Christus als de ware Losser. Zoals Boaz uiteindelijk Ruth vrijkoopt, zo koopt Christus mensen vrij van zonde en schuld. Met Zijn bloed betaalde Hij de prijs.

Zo krijgt de geschiedenis op de dorsvloer ineens doorkijkjes naar het Nieuwe Testament. In Boaz herkennen wij iets van Christus, de Losser. Hij is het die bescherming en rust schenkt. In Ruth herkennen wij iets van onszelf: een vreemdeling die om schuldvergeving vraagt. Met Ruth mogen wij ook komen aan de voeten van de Losser. Met haar mogen we belijden: Gij zijt mijn Losser.

 

Donderdag 31 augustus 2017,  lezen: Ruth 4:7- 17

 

Geprezen zij de Here

Wij roepen niet zo snel “Geprezen zij de Here”Daarvoor zijn wij te nuchter en misschien ook wel te bang. De buurvrouwen schamen zich niet. Zij vertrouwen erop dat de Here God Zijn hand heeft in de geschiedenis en wanneer er dan reden is tot lofprijzen laten ze het niet na.

Eigenlijk moeten wij dat ook meer gaan doen. Er is zoveel waarvoor wij de naam van de Here God kunnen prijzen en groot maken. Bovendien is het ook puur ‘bijbels’ om zo te spreken en te zingen.

De naam van God prijzen is altijd beter dan Zijn naam ijdel gebruiken. Het is ook beter dan mopperen over al wat ons niet aanstaat. Zoals in psalm 68 staat: “

Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil”.

 

Vrijdag 1 september 2017,  lezen: Ruth 4: 18- 22 en Romeinen 1: 16 en 17


Uit het geslacht van David....

Een geslachtsregister is niet makkelijk om te lezen. Toch is ze minder saai dan u misschien vermoedt. In het complete geslachtsregister van Jezus Christus, zoals vermeld staat in het eerste hoofdstuk van Matteus vindt u interessante wetenswaardigheden. Zo blijkt dat Boaz een zoon is van Rachab de prostituee. God schrijft niemand af. Ieder mens is belangrijk en kan een belangrijke functie vervullen in Gods heilsplan. Want inderdaad uit dit geslacht komt de Messias, Jezus de zaligmaker.

Nu wordt ook duidelijk waarom deze geschiedenis is opgenomen in de bijbel. Het verhaal laat ons zien dat Gods wegen anders zijn dan onze wegen. Het verhaal geeft ook hoop en moed!

God laat niet los wat zijn hand begonnen is. Hij laat zijn plannen niet frustreren, niet door hongersnood en zelfs niet door de dood.

 

Zaterdag 2 september2017,  lezen: Mattheus 22: 1- 14

 

“Komt, alle dingen zijn gereed”

Stelt u zich eens voor! U hebt een uitnodiging gekregen voor het bruiloftsfeest van de zoon van de koning. Dat is een hele eer. Toch gaat u niet. U heeft het te druk. Zaken gaan voor.

Nadat u bedankt hebt voor de eer, wordt u nogmaals genodigd: alles is gereed; komt tot de bruiloft. Maar u blijft bij uw besluit, want u bent een druk bezet mens. Jammer want het is een schitterend feest.

Komt, alle dingen zijn gereed! Deze uitnodiging klinkt ook voor de viering van het Heilig Avondmaal. Een ieder die gelooft in het lijden en sterven voor onze schuld en onvolkomen bestaan, is genodigd. Het feestmaal van de Koningszoon is gereed en wij worden verwacht! Komt u en kom jij ook !?

 

Bij vragen of opmerkingen, mail dan graag: jannievannoorloos@hotmail.com of arjansterkenburg@gmail.com .