Voorbereiding Heilig Avondmaal 20 juni 2021

Leesrooster

Maandag 14 juni: Lezen Marcus 10: 1- 12

Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Marcus 10: 9

Farizeeën kwamen tot Jezus met een moeilijke vraag. Ze vragen of het toegestaan is om te scheiden. Let op de houding van de Farizeeën. Ze wilden Jezus in moeilijkheden brengen. Ze

wilden Hem verzoeken. Blijkbaar was deze vraag toen al een moeilijke vraag. Jezus grijpt terug op het begin van de schepping. God schiep man en vrouw om een twee-eenheid te vormen. Trouw is het kernwoord. Wat God bij elkaar heeft gebracht, moet een mens niet scheiden. In het samenleven van 2 mensen mag iets zichtbaar worden van Gods trouw. God laat niet los. God is telkens bereid tot vergeving en het maken van een nieuw begin. Wat goed is, wat komt van God, moet een mens niet uit elkaar willen halen.

Gebruik deze tekst niet om elkaar te verzoeken. Sla geloofsgenoten niet met deze teksten om de oren, maar zoek de liefde. Geef God een belangrijke plaats in uw relatie.

 

Dinsdag 15 juni: Lezen Marcus 10: 13- 16

Laat de kinderen tot Mij komen..... Marcus 10: 4

Eerder in Marcus 9 lazen we dat Jezus een kind ten voorbeeld stelde. Een kind had in de dagen van Jezus niet zoveel rechten. Er werd gezegd: “ach het is maar een kind”. Jezus doorbreekt die gedachte en zegt “”wie een kind ontvangt, ontvangt Mij”. Nu brengen moeders en vaders hun kinderen bij de Here Jezus. De discipelen hadden het nog niet goed begrepen. Jezus was toch te belangrijk en te druk om aandacht te schenken aan kinderen!? Nee, zegt Jezus, laat ze bij Mij komen. Ze zijn belangrijk. Ja, ze gaan zelfs voor!

Kinderen bij Jezus brengen. Als u voor een kind mag zorgen, mag u het kind ook bij Jezus brengen. Jezus houdt van alle kinderen, zo zingen wij in een mooi lied. Alle kinderen mogen komen. Een kind is nog vrij van twijfel, ongecompliceerd. Ontroerend spontaan kan een kind bidden/praten met God. Wij kunnen van kinderen leren.

 

Woensdag 16 juni: Lezen Marcus 10: 17- 27

Waar uw schat is....

Gelukkig is het niet onze opdracht om te oordelen over het leven van een ander mens. God is onze rechter. Bij God zijn alle dingen mogelijk.

Weer krijgt Jezus een lastige vraag op zijn bord. Dit maal is de vraagsteller oprecht. Hij wil graag eerlijk antwoord op zijn vraag. Hij worstelt ergens mee. Waarmee? Je zou kunnen zeggen dat hij op zoek is naar geloofszekerheid: wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? De vraagsteller is niet onverschillig. Hij houdt de geboden. Jezus ziet hem aan en krijgt hem lief. Uit liefde geeft Hij hem advies: verkoop je bezittingen en geef het aan de armen en gij zult een schat in de hemel hebben. Dit is een brug te ver voor de jonge man. Hij zit vast aan wat hij heeft. Er zit nog een afgodje onder het gras. Hij kiest voor de zichtbare schat op aarde. Jezus raakt een gevoelig punt. Ook voor ons is dit een moeilijke opdracht. Voor welke schat gaat u?

 

Donderdag 17 juni: Lezen Marcus 10: 28- 34

Alles prijsgeven om Jezus te volgen

Is dit niet teveel van het goede? Een klein deeltje van ons bestaan opgeven omwille van Jezus, dat lukt nog wel. Maar alles? Daar hebben we vaak ook geen zin in en geen vertrouwen. De Here Jezus zegt tegen Petrus en tegen ons: als je veel opgeeft, zul je veel ontvangen. Loslaten is een hele kunst. Wij kiezen vaak voor een stukje zekerheid. Maar is dat wel zo goed? Wil de hemelse Vader ons niet veel meer geven? Het komt aan op vertrouwen. Vertrouwen dat God zal zorgen. Probeer vandaag maar eens iets los te laten. Probeer minder krampachtig vast te houden wat je bezit. Je zult zien dat God je gelukkig maakt en een andere rijkdom er voor in de plaats schenkt. Alles prijsgeven, dat is meer ontspannen en onbevangen in het leven staan, vertrouwend op Gods hulp.

 

Vrijdag 18 juni: Lezen Marcus 10: 35- 45

Wie onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn. Marcus 10:44

Wij willen graag belangrijk zijn. Als eerste genoemd worden, voorop gaan, dit vinden wij prettig. Jacobus en Johannes willen een belangrijke plaats innemen. Ze vragen, als Jezus straks in zijn heerlijkheid is, of ze naast Hem mogen zitten om met Hem te heersen. Ze willen een stukje zekerheid voor later. Zo gaat het niet verklapt Jezus. Dat wil zeggen, zo gaat het onder u niet. De machtigen zullen over de aarde heersen. Maar in het koninkrijk van God ligt het anders. Daar is de zwakke sterk en de arme rijk. Een gelovig mens is niet geroepen om over anderen te regeren, maar om te dienen. Zelfs de Zoon des mensen is niet gekomen om te heersen, om zich te laten dienen, maar om zelf te dienen. Bekende woorden waar we best veel moeite mee hebben. Daarom bidden wij:

Here God, leer ons om vandaag de minste te willen zijn en anderen te dienen, Maak ons dienstbaar, zoals Uw Zoon Jezus Christus. Amen.

 

Zaterdag 19 juni: Lezen: Marcus 10:46- 52

En Jezus stond stil..... Marcus 10: 49

Mensen hollen maar door. Het levenstempo is moordend. Soms staan wij even stil. Wanneer er iets ergs is gebeurd, staan mensen even stil. Dat is kostbaar. Even tijd nemen om je te bezinnen. Even tijd nemen voor de ander. Van de Here Jezus lezen we verschillende keren in de Bijbel dat Hij stil gaat staan bij een mens in nood. Hij kijkt de ander aan,. Krijgt de ander lief en raakt bewogen met het bestaan van zondaars. Jezus heeft werkelijk aandacht voor de mens. Ook voor jou en u die dit nu leest. Dat is een goede boodschap. Er is iemand, de Zoon van de Allerhoogste die ook bij mij stil wil staan. Laten we vandaag eens stil staan bij Zijn liefde voor ons. Laten wij vandaag ook eens echt stil staan bij een mens die het moeilijk heeft. Dat meisje of jongen bij jouw in de klas. Uw buurman of buurvrouw. Degene die morgen naast u aan de avondmaalstafel zit. Neem de tijd om de ander goed te zien. Dat is goed voor die ander, maar ook voor jou/ uzelf.