Voorbereiding Heilig Avondmaal zondag 5 september 2021

Leesrooster

Zondag 29 augustus 2021: Johannes 15:9-17.

Deze voorbereidingsweek kijken we naar het leven van Abraham. In Jakobus 2:23 staat: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.

Wie zou dat niet willen: een vriend van God zijn. Wordt Abraham misschien een vriend van God genoemd, omdat hij hetzelfde heeft doorgemaakt als God, de Vader, toen Abraham zijn enige zoon, Isaäk, ging offeren? En Abraham werd nog op het laatste moment tegengehouden, maar God doormaakte het volledig, toen Zijn Zoon, Jezus Christus, aan het vloekhout van Golgotha stierf, zodat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. Juist bij het Avondmaal denken we hieraan.

Niemand heeft grotere liefde, dan dat Hij zijn leven inzet voor zijn vrienden, Johannes 15:13. Zo zien we, dat we door Gods genade door Christus zelfs vrienden worden genoemd. Lees maar mee: Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt.

Johannes 15:15. Wat een wonder van genade voor ons!

 

Maandag 30 augustus 2021: Genesis 12: 1-6 en Handelingen 7:1-7.

Zo is het leven van Abraham niet vanaf het begin geweest. Abraham, toen nog Abram, leefde in Ur der Chaldeeën. Een puur heidense omgeving, waar de afgoden werden gediend en God, de Schepper van hemel en aarde, niet werd gekend of erkend. Vanuit Zijn liefde en barmhartigheid roept God echter Abram.

Het lijkt er niet op, dat Abram direct vertrekt, of in elk geval, dat zijn vader Terach het initiatief neemt om op weg te gaan. Samen met Lot komen ze dan in Haran. Daar sterft Terach, waarna Abram verder trekt. Ook nu gaat Lot weer mee; je zou kunnen zeggen: Lot is opnieuw een meeloper. Maar let op: God had duidelijk gezegd: verlaat uw land en uw bloedverwanten. Dat deed Abram niet door Lot mee te nemen. Hoe is het in ons leven: zijn wij nauwgezet gehoorzaam aan het Woord van God?

 

Dinsdag 31 augustus 2021: Genesis 7:7-20.

De reis gaat verder. Abram is uit Haran vertrokken naar het land Kanaän en komt in Sichem aan. Daar verschijnt de Here aan Abram. Het bijzondere is wel, dat daarna Abram erg aan het dolen slaat. Het lijkt erop, dat hij maar wat rondtrekt door het land en zoekt naar wat God met zijn leven wil. Door een hongersnood komt hij zelfs buiten het beloofde land terecht, in Egypte. We lezen dan een bijzondere geschiedenis, waaruit niet direct een blindelings Godsvertrouwen blijkt in het leven van Abram.

Zijn we soms in ons leven het spoor ook niet bijster? Je weet soms niet, waar je het zoeken moet. Abram gaat dan terug naar de plaats, waar voor het laatst de Here aan hem verschenen was en daar roept hij de Naam van de Here aan. Wat een les voor ons! Dit lezen we morgen in het volgende hoofdstuk.

 

Woensdag 1 september 2021: Genesis 13.

Dan gaat God Zijn werk doen. Abram en Lot moeten uit elkaar. Dat was Gods oorspronkelijke bedoeling met Abram. Er ontstaat ruzie tussen de herders van Abram en de herders van Lot. Ze kunnen niet meer samen in één gebied wonen. De kudden zijn te groot. Dan laat Abram Lot kiezen. Lot gaat inderdaad kiezen, terwijl het meer voor de hand had gelegen, dat hij eerst zijn oom had laten kiezen.

Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag, dat de gehele streek van de Jordaan rijk aan water was. Lot kiest met zijn ogen open; Abram kiest met zijn ogen dicht. Deze levenshouding bepaalt sterk het verloop van hun verdere leven. We kennen de geschiedenis. Opmerkelijk is dat wanneer Lot zich van Abram gescheiden heeft, God weer verschijnt aan Abram. Wanneer wij weer gehoorzaam worden aan het Woord van God, kan de Heilige Geest weer in ons leven werken! God werkt in het leven van Abram en maakt al Zijn beloften waar.

 

Donderdag 2 september 2021: Genesis 18:16-33.

In de voorgaande hoofdstukken lezen we over een steeds dieper wordende relatie tussen God en Abraham, zoals God hem nu noemt. Je ziet Abraham ontwikkelen tot een vriend van God. En met een vriend deelt God de meest vertrouwelijke dingen, zoals ook de plannen, die God heeft ten aanzien van Sodom en Gomorra, de steden, waar Lot zich gevestigd heeft. Eerst sloeg Lot zijn tenten op bij Sodom. Later lezen we, dat hij in de stad woont en vervolgens ook dat hij zelfs in de poort van de stad zit. Wij zouden zeggen: Lot zit in het stadsbestuur.

God gaat Abraham, Zijn vriend, Zijn plannen ontvouwen. God is Zelf neergedaald om te bezien, of Sodom echt zo’n zondige stad is. Judas vers 7 geeft aan, wat er in de kern aan de hand is. Wat zien wij hiervan in ons land?

Hoe reageert Abraham dan, als hij hoort, dat God deze zondige steden gaat verwoesten? Abraham gaat voorbede doen! Wat leerzaam voor ons! Gods zoekt zulke bidders. Hoever zijn wij af van het moment, dat God met Zijn toorn over de wereld en daarmee over ons land komt? Sodom is een voorbeeld voor ons. God is genadig, maar er is een grens aan zijn geduld. Voor ons geldt: de Dag des Heren zal komen. Bidden wij Gods genade af? Bidden wij voor een wereld, verloren in schuld? Getuigen wij ervan, dat er een weg tot behoud is door Jezus Christus, onze Heiland? Begint Christus zelf Zijn bediening niet door te zeggen: bekeert u, want het Koninkrijk Gods is nabij gekomen.

 

Vrijdag 3 september 2021: Genesis 19.

Zal Abraham die nacht, vooraf aan de verwoesting van Sodom geslapen hebben? Het lijkt me niet. Als er tien rechtvaardigen zijn, dan zal God de stad niet vernietigen. Heeft Abraham die nacht geteld? Lot, zijn vrouw, dat is twee. Dan zijn beide dochters en hun mannen, kunnen die ook meegeteld worden? Dan kom je op zes, nog steeds te weinig. Zouden er nog meer gelovigen in Sodom zijn? De stad wordt echter verwoest.

Lot was een meeloper, koos met de ogen open. Zijn leven heeft weinig vruchten opgeleverd, zover we uit de Bijbel weten. Abrahams geloofsleven is ontwikkeld. Hij zocht het aangezicht van de Here en koos met zijn ogen dicht, in gebed tot zijn Hemelse Vader, in afhankelijkheid van Hem. Zo kon God hem geweldig zegenen en werd hij tot een vriend van God, die Lot en zijn beide dochters redde door het gebed.

 

Zaterdag 4 september 2021: Johannes 6:27-59.

Herinneren wij ons, dat God ons geroepen heeft? Zijn we volledig gehoorzaam aan Zijn Woord en Geest op weg gegaan? Misschien hebben we toen geloofsbelijdenis gedaan? En stonden we in vuur en vlam voor de Here Jezus! Of zijn we de Here niet volledig gehoorzaam geweest en dolen we al een tijd rond en zijn onze bestemming kwijt? Of zijn we een meeloper zoals Lot? Hoe dan ook. Vandaag vraagt de Here Jezus volledige toewijding van ons!

Luister maar: Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn, Lucas 14:26-27. Abraham moest zich ook voor 100% wijden aan de Here, daar mag zelfs geen familielid tussen zitten, zelfs je eigen ik moet er aan. Zijn we tot zo’n offer bereid? God vraagt alles, maar Hij geeft ook alles!

Of zoals Hij de gemeente van Efeze vermaant: Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert, Openbaring 2:4-5.

Onze troost is, dat de Here in Zijn ontferming ons steeds weer zoekt. Hij wil gemeenschap met ons in Brood en Wijn, dat is Christus, Die gezegd heeft: Ik ben het levende Brood! En wijzende op de wijn: dit is het bloed van het verbond, dat voor u vergoten is. Zonder bloedstorting is er geen vergeving mogelijk. Ga nu toch terug naar de Vader, want er is altijd een weg terug naar Gods Vaderhart!

Zo kan Hij ons gaan gebruiken als voorbidders voor ons volk, voor de mensen om ons heen, zoals Abraham bad voor Sodom en zo in elk geval Lot en zijn dochters gered werden. Zo wordt ons leven vruchtbaar voor Hem. God zij de lof en eer. Moge God ons morgen zegenen.